Piekarnia Warszawa

Klauzula Informacyjna Rodo

Klauzula Informacyjna Rodo

Klauzula Informacyjna

 

                Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1.       Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:               


Piekarnia Wawerska M.A.T. Błaszczak spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ulica Trakt Lubelski 403, 04-667 Warszawa, zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:0000093709, NIP:1130031181 , Regon: 014771650, adres e-mail: piekarnia@wawerska.pl

 

2.       Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: kooperacji handlowej przez Piekarnia Wawerska M.A.T. Błaszczak spółka jawna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3.       Dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy.

 

4.       Czas przetwarzania danych

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat lub na okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w paragrafie 2 , wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

 

5.       Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

-         żądania dostępu do swoich danych osobowych,

-         żądania sprostowania swoich danych osobowych,

-         żądania usunięcia swoich danych osobowych,

-         żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

-         żądania przenoszenia danych osobowych.

 

6. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,

 


© 2009 Piekarnia Tradycyjna PIEKARNIA WAWERSKA BŁASZCZAK
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Piekarnia Wawerska M.A.T. Błaszczak Spółka Jawna, ul. Trakt Lubelski 403, 04-667 Warszawa
Projekt & cms: www.zstudio.pl